Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Dále uvedené obchodní podmínky jsou všeobecnými obchodními podmínkami cestovní agentury provozované společností:

ELLAGRIS s.r.o.,

Sídlo: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2,

IČ: 01560638

DIČ: CZ01560638

zapsané do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem v Praze pod sp. zn. C 208125

A. Základní služby Cestovní agentury

1. Společnost ELLAGRIS s.r.o., sídlo Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČ: 015 60 638 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem v Praze pod sp. zn. C 208125 je cestovní agenturou, která je oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdů a zprostředkovávat a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu (dále jen „Cestovní agentura“). Cestovní agentura je rovněž oprávněna prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti Cestovní agentury a jejích klientů (právnických či fyzických osob), jenž jsou uživateli služeb Cestovní agentury.

3. Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury ve zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, např. taxi na letiště a cestovní pojištění – na uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen „zprostředkovaná smlouva“). To například znamená, že není-li výslovně ujednáno jinak, Cestovní agentura neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkovává klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností.

4. Cestovní agentura není stranou smlouvy mezi klientem a třetím subjektem a nevyplývají jí ze zprostředkované smlouvy žádné povinnosti.

5. Cestovní agentura neprodává zájezdy. Cestovní agentura pouze zprostředkovává prodej zájezdů prodávaných cestovními kancelářemi, které zastupuje.

XX. Doplňková služba bezlepkových zájezdů

Cestovní agentura nabízí k zprostředkovaným zájezdům nebo jednotlivým službám cestovního ruchu, typicky k letence, doplňkovou službu spočívající ve zjištění informací o tom, zda poskytovatelé jednotlivých služeb cestovního ruchu jsou schopni zařídit bezlepkovou stravu, případně jakou a za jakých podmínek (dále jen „Bezlepkové zájezdy“).  Služba je poskytována na základě poptávky klienta, zdarma a zcela nad rámec zprostředkované smlouvy. Neposkytnutí bezlepkové stravy v potvrzeném rozsahu proto nelze vůči druhé smluvní straně, typicky cestovní kanceláři, hotelu nebo letecké společnosti, reklamovat. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek o reklamacích a náhradě škody se neuplatní. Potvrzení o zajištění bezlepkové stravy vystavují klientovi Cestovní agentury příslušní poskytovatelé, Cestovní agentura informace pouze zprostředkovává, a proto neodpovídá za jejich správnost.

B.   Objednávání služeb Cestovní agentury

1. Cestovní agentura poskytuje služby na základě závazné objednávky klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách Cestovní agentury sdělená Cestovní agentuře, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou. Po obdržení poptávky Cestovní agentura vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.

2. Odsouhlasením nabídky je mezi klientem a Cestovní agenturou uzavřena zprostředkovatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy se třetím subjektem a závazek klienta zaplatit Cestovní agentuře za její služby sjednanou provizi (dále jen „závazná objednávka“). Cestovní agentura má právo na provizi i pokud byla činná jako zprostředkovatel také pro druhou stranu zprostředkované smlouvy.

3. Cestovní agentura potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce.

4. Na základě závazné objednávky informuje Cestovní agentura třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním zprostředkovanou smlouvu.

5. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou zanikne a Cestovní agentura nemá nárok na uhrazení provize. Cestovní agentura v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky.

6. V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem. O této skutečnosti Cestovní agentura neprodleně informuje klienta.

7. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou se má za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

C. Ceny služeb a jejich úhrada

1. Cestovní agentura uvádí v nabídce svých služeb ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury, která Cestovní agentuře náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění.

2. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem.

3. Je-li tak výslovně uvedeno v nabídce, lze cenu hradit formou v ní vyjmenovaných poukázek za podmínek v ní uvedených.

4.  V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, tj. nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura vrátí klientovi zaplacenou cenu.

D. Reklamace a škody

1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi klientem a třetím subjektem je odpovědný třetí subjekt. Cestovní agentura, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy.

2. Cestovní agentura klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

3. V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři.

4. Cestovní agentura klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.

5. Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře poskytli poskytovatelé služeb. Cestovní agentura usiluje o co největší správnost popisu služeb, a proto svým klientům doporučuje, aby jí po poskytnutí zprostředkované služby poskytli zpětnou vazbu.

E. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odsouhlasením nabídky uděluje klient Cestovní agentuře souhlas ke zpracování svých osobních údajů a k zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může klient odvolat zasláním požadavku na e-mail info@ellagris.cz.

F. Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.

2.  Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem, se řídí českým právem.

G. ADR a ODR klauzule

1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

H. Závěrečná ustanovení

1. Cestovní agentura je oprávněna všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost je Cestovní agentura povinna klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zprostředkování z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.

2. Cestovní agentura a klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou: info@ellagris.cz, tel. + 420 777 803 651. Kontaktními místy pro osobní setkání s klienty jsou po dohodě na čase setkání:

Most, adresa U Mariany 28, 434 01 Most – Vtelno;

Kladno, adresa Na Vyhaslém 3162, 272 01 Kladno;

Praha, adresa Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2;

Ledvice, adresa Mírová 302/60, 417 72 Ledvice;

Kostelec u Křížků, adresa Kostelec u Křížků 282, 251 68 Kostelec u Křížků.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti ke dni 6. 6. 2014.